Novosti

Images
 • 29. June 2023.

Započeti radovi na građenju i opremanju Tematskog parka povijesnih putova i željezničke postaje "RERA"

Izvođač radova je uveden u posao 15. lipnja 2023. godine, te ima rok za završetak radova 4 mjeseca. Prostor gdje se gradi tematski park je prostor kuda je prolazila uskotračna pruga koja je spajala Sinj i Split u prošlom stoljeću.  Istom trasom prolazila je i antička cesta a danas hodočasnička staza Gospi Sinjskoj. Ovaj prostor će privući mnoge mještane i turiste a posebice će koristiti za organizaciju raznih edukativnih programa poput nastave u prirodi. 


Images
 • 27. June 2023.

OPĆINA DICMO NABAVILA KOMUNALNO VOZILO

U cilju unaprjeđenja komunalnog održavanja i smanjena troškova za isto Općina Dicmo je nabavila prvo komunalno vozilo. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 11.800,00 € što je gotovo 50% učešća. Projekt će uvelike unaprijediti komunalni standard na području Općine, omogućiti bolje obavljanje komunalnih djelatnosti i isporuku komunalnih usluga.Images
 • 16. June 2023.

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/2008, 61/2011, 04/2018 i 112/2019), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice  Jedinstvenog upravnog odjelu Općine Dicmo, dana 16. lipnja 2023. godine objavljuje  POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA. 


Images
 • 7. June 2023.

Financiranje troškova javnog prijevoza za izvannastavne aktivnosti - POZIV

Pozivaju se učenici s prebivalištem na području Općine Dicmo koji su kao amateri uključeni u umjetničke, kulturne i druge programe te sportske aktivnosti, da mogu podnijeti zahtjev za financiranje troškova prijevoza za mjesec srpanj i kolovoz 2023.


Zainteresirani korisnici uz zahtjev dužni su dostaviti;

 • dokaz o prebivalištu (preslik osobne iskaznice ili potvrdu nadležne policijske postaje o prebivalištu)
 • dokaz o članstvu u sportskom klubu ili potvrdu škole ili ustanove o sudjelovanju u umjetničkim, kulturnim odnosno drugim programima
 • izjavu da troškove prijevoza ne ostvaruju po drugoj osnovi ( za maloljetnike izjavu daje jedan od roditelja)
Images
 • 5. June 2023.

RASPORED SAKUPLJANJA PAPIRA I PLASTIČNE AMBALAŽE TE GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DICMO

  Raspored sakupljanja 

Sakupljanje glomaznog otpada: Prvi i treći četvrtak u mjesecu uz prethodnu najavu davatelju usluge minimalno 3 dana prije odvoza od 09 do 13 sati, radi dogovora o načinu i terminu preuzimanja, na broj 021/668-182 ili email: glomazni.otpad@cistoca-ck.hr

Raspored sakupljanja papira i plastične ambalaže: 


 SIČANE - SUŠCI - KRAJ:  06.lipnja, 07. srpnja, 04. kolovoza, 06. rujna, 05. listopada, 06. studenog, 05. prosinca

OSOJE - PRISOJE - KRUŠVAR - ERCEGOVCI: 07. lipnja, 07. srpnja, 07. kolovoza, 07. rujna, 06. listopada, 07. studenog, 06. prosinca


Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpada na dan odvoza , prema rasporedu, iznijeti na prvu javnu površinu, na način da ne ometaju javni promet na kolniku ili pješačkoj stazi. 
Images
 • 2. June 2023.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE DICMO U 2023. GODINI

 

            Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 4/2021) općinski načelnik Općine Dicmo raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo u 2023. godini

 

 

Općinsko vijeće Općine Dicmo povodom Dana Općine Dicmo 25.srpnja, dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama za osobita postignuća i doprinos od značaja za ukupni gospodarski i društveni život Općine Dicmo, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za Općinu Dicmo iz područja kulture, tehničke kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja, prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi, sporta, vatrogastva te osobama koje su svojim radom značajno pridonijeli ugledu i napretku Općine Dicmo i to:

 

1. Nagrada Općine Dicmo

2. Plaketa Općine Dicmo

3. Povelja počasni građanin općine Dicmo

 

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja: Nagrada Općine Dicmo i Plaketa Općine Dicmo imaju: općinski načelnik, najmanje 1/3 članova općinskog vijeća, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice, udruge i građani.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje i dodjelu Povelje počasni građanin Općine Dicmo ima najmanje 1/3 članova općinskog vijeća i općinski načelnik.

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo podnosi se u pisanom obliku općinskom načelniku Općine Dicmo

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo sadrži sljedeće podatke:

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga

- prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga (fizička osoba prilaže presliku osobne iskaznice, pravna izvod iz sudskog registra, a udruga rješenje o upisu u registar udruga)

- ime i prezime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratki životopis)

- naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog

- detaljno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja

- odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga

- mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom ako je za proglašenje počasnim građaninom Općine Dicmo predložen strani državljanin

 

Prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je  predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo, Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo, s naznakom „Za dodjelu javnog priznanja Općine Dicmo u 2023. godini - ne otvaraj” do 16. lipnja 2023. godine 

Sve potrebne informacije vezane za Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo, mogu se dobiti putem telefona 021/837-937, te elektroničke pošte opcina@dicmo.hrKLASA:061-01/23-01/1

URBROJ: 2181-21-02-23-1

Dicmo Kraj, 02. lipnja 2023. godine  

 

 

                                                         

                                                                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                          Petar Maretić, v.r. 


Javni poziv

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dicmo 

Images
 • 31. May 2023.

Održana 15. sjednica općinskog vijeća

U ponedjeljak 29. svibnja 2023. godine održana je 15. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo. Većinom glasova je usvojeno Godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Dicmo za 2022. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Odluka o komunalnom redu Općine Dicmo, Zaključak po Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Zaključak po Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika  o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ana a jednoglasno usvojena Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Ana.

Images
 • 26. May 2023.

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DICMO

U ponedjeljak 29. svibnja 2023. godine s početkom u 18 sati održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Dicmo. Dnevni red možete pogledati ovdje

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab