Česta pitanja

Pronađite odgovore na često postavljena pitanja

 • Kada možemo doći na sastanak?

  Općina Dicmo je uvela uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u uredu općinskog načelnika, utorkom od 9:00 do 15:00 h

 • Koji je OIB i žiro račun općine Dicmo?

  OIB: 29961155594
  IBAN: HR2424020061807200000 ERSTE BANKA

 • Koji su uvjeti za dobivanje učeničke i studentske stipendije?

  Pravo na stipendiju imaju

  • a) redoviti učenici druge, treće i četvrte godine srednje škole, čiji prosjek ocjena iz prethodne školske godine iznosi najmanje 4,5;
  • b) redoviti studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija čiji prosjek ocjena iz prethodne godine školovanja iznosi najmanje 3,5;
  • c) redoviti studenti viših godina studija (II-V) preddiplomskih i stručnih studija i diplomskih studija s najmanjim prosjekom ocjena 2,5
  koji dostave svu potrebnu natječajnu dokumentaciju i ispunjeni zahtjev u roku propisanom u natječaju.
  Obrazac zahtjeva dostupan je na:
  https://dicmo.hr/2021/10/12/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-2/

 • Što je s izmjenama i dopunama prostornog plana i prenamjenom zemljišta?

  U 2021. godini započete su izmjene i dopune važećih prostornih planova a cilj je do kraja 2022. usvojiti novi prostorni plan. Postupak se sastoji od izglasavanja suglasnosti općinskog vijeća za izmjene i dopune prostornog plana, nakon čega se kroz nekoliko mjeseci zaprimaju zahtjevi za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko. Zatim izrađivač u suradnji sa općinskim načelnikom odobrava realne zahtjeve. Po potrebi se radi studija utjecaja na okoliš, a ovisi je li projekt veličinom utječe na okoliš. Zatim ide javna rasprava i javni uvid koji proceduralno traju 20 dana, a koji mogu biti i ponovljeni ukoliko se usvoji neki od prihvatljivih zahtjeva, što traje 8 dana samo za naknadno prihvaćene zahtjeve. Nakon toga prostorni plan ide na suglasnost Ureda za prostorno uređenje Splitsko- dalmatinske županije i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Oni se moraju očitovati u roku od 30 dana, a ako se očituju pozitivno plan ide na usvajanje na općinsko vijeće. Ukoliko bude nedostataka plan ide na ponovnu doradu. Nakon usvajanja na općinskom vijeću u roku od 8 dana prostorni plan je važeći.

 • Koji su dokumenti potrebni za ishođenje građevinske dozvole ili za legalizaciju bespravno sagrađenog stambenog objekta?

  Za ove informacije potrebno je kontaktirati Ured za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko- dalmatinske županije, ispostava Sinj, Dragašev prolaz 24.

 • Koji su dokumenti potrebni za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete?

  Potrebni dokumenti:

  • preslika rodnog lista za novorođeno dijete
  • preslika osobnih iskaznica oba roditelja
  • preslika žiro računa roditelja podnositelja zahtjeva
  • potvrda jedinice lokalne samouprave u kojoj osoba ima prebivalište da nije ostvarila isto pravo (u slučaju kada se radi da jedan od roditelja ima prebivalište izvan općine Dicmo)
  • ispunjen obrazac zahtjeva (dostupan na https://dicmo.hr/obrasci/)
 • Što je komunalna naknada a što komunalni doprinos?

  Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenog građevnog zemljišta, prema Odluci o komunalnoj naknadi koju je izglasalo općinsko vijeće. Komunalna naknada za poslovni prostor plaća se u mjesečnim obrocima do 20og u mjesecu za prethodni mjesec. Komunalna naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište plaća se jednom godišnje. Komunalna naknada za stambeni prostor plaća se kvartalno, to jest u četiri jednaka tromjesečna obroka i to do 20og u slijedećem mjesecu za protekli kvartal.

  Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području općine Dicmo i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

  Za plaćanje komunalnog doprinosa u općini Dicmo popust ostvaruju mlade obitelji s prebivalištem na području općine Dicmo, ukoliko rješavaju svoje stambeno pitanje gradnjom obiteljske kuće oslobađaju se 50% utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa.

 • Što se financira iz komunalne naknade?

  Iz komunalne naknade se financira : održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, odvodnja atmosferskih voda, održavanje javnih površina i održavanje groblja.

 • Što su vodne naknade?

  U vodne naknade se ubrajaju vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda.

  Vodni doprinos se plaća na gradnju građevina za koje se zahtjev za izdavanje akta o dopuštenju građenja podnosi od 16. veljače 2006. godine te za građevine koje su izgrađene bez akta o dopuštenju građenja za koje se podnosi zahtjev za izdavanje akta kojim se potvrđuje izvedeno stanje nezakonito izgrađene građevine. Osnovica za plaćanje vodnog doprinosa iskazuje se u m3 (volumna gradnja), m2 (površinska gradnja) i m (linijska gradnja). Obveznik plaćanja vodnoga doprinosa je investitor građevine za koju se donosi ili je donesen akt za građenje, odnosno, podnositelj zahtjeva u postupku ozakonjenja građevine na čije ime je izdan izvršni akt kojim se potvrđuje izvedeno stanje nezakonito izgrađene građevine.

  Naknada za uređenje voda plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište:

  • na poslovne prostorije
  • na stambene prostorije
  • na otvorene poslovne prostore i ostala zemljišta, osim poljoprivrednog

Copyright 2022 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab