JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U CIVILNOM DRUŠTVU U OPĆINI DICMO ZA 2024. GODINU

Image
  • 3. April 2024.

Na temelju članka 6. Uredbe o mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/2015 i 37/2021), članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 3/2023), te članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dicmo, raspisuje

 

 

 

Javni poziv za financiranje  javnih potreba u civilnom društvu u

Općini Dicmo za 2024. godinu

 

 

Općina Dicmo poziva udruge i organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na ostvarivanje ciljeva u području socijalne uključenosti najosjetljivijih skupina u društvu, poticanje aktivnosti koje promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Dicmo, da se prijave za financijsku podršku projektima, programima, aktivnostima i manifestacijama koji doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Dicmo u navedenom području.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Ø  Civilno društvo

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 10.000,00 EUR

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 300,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 3.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 14.02.2024. godine

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta/programa u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

 

Sufinancirat će se provedba sljedećih projekata/programa:

 

- Programi/projekti usmjereni na poticanje obilježavanja, te promicanje i očuvanje vrijednosti iz Domovinskog rata

- Programi/projekti usmjereni na poticanje mladih, te osoba treće životne dobi

- Programi/projekti usmjereni na brigu o osbama s posebnim potrebama

- Programi/projekti usmjereni na ostale aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Dicmo.

 

 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dicmo te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

 

 

 

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 

  • Obrazac opisa programa ili projekta
  • Obrazac proračuna programa ili projekta
  • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

 

 

Prilozi:

  • Dokaz o registraciji
  • Potvrda nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude)

 

2. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku projekta ili programa

 

  • Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu
  • Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

 

 

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Dicmo (www.dicmo.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dicmo ) na sljedeću adresu:

 

 

Općina Dicmo

Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo

 

Prijava na  Javni poziv za financiranje javnih potreba

u civilnom društvu u Općine Dicmo za 2024. godinu

 

- NE OTVARATI -

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje javnih potreba u civilnom društvu u Općini Dicmo za 2024. godinu.

 

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dicmo.hr, najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.


Javni poziv

Upute za prijavitelje 

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu

Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

Ažurirani indikativni kalendarDokumenti

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab